June 2020
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Recent Posts

Categories

Tags

กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

36_20150217161511.การกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้มากที่สุด การท่องเที่ยวก็เหมือนการขายสินค้า ถ้าโฆษณาดี สินค้าดี ก็สามารถจะกระตุ้นให้คนมาซื้อได้ สินค้าดีในที่นี้หมายถึงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย จะต้องได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว จึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตามเป้า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวนักลงทุนเดินทางเข้าออกประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหน ทั้งเรื่องของสายการบิน สนามบิน การอำนวยความสะดวกในการเข้าเมือง การเดินทางระหว่างเมือง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เรื่องของภาษาการสื่อสาร เป็นต้น วึ่งรัฐบาลต้องทำการบ้านวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศใหม่ทั้งระบบ

การวางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน มีเป้าหมาย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 60 และเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนสังคมไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งจะต้องกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการเชื่อมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การบูรณาการ และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานระดับสากล การผลักดันงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และยังขาดแนวทางในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เน้นให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง